KEESSON HOUSE

โครงการคอนเทนเนอร์มวล
โครงการโรงพยาบาลแยกโควิด-19 อ่าว Huizhou Daya Bay
ชื่อโครงการ: โครงการโรงพยาบาลแยกโรค Huizhou Daya Bay COVID-19
ที่ตั้ง: Huizhou
ระยะเวลา: 14 วัน
พื้นที่โครงการ: 2664 ตารางเมตร square
ประเภทอาคาร: โรงพยาบาลแยก
ปริมาณหน่วย: 148
 1